การเทียบโอน

 การเทียบโอน...  เราเทียบโอนได้หรือเปล่า..
การเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครู

คุณจะต้องใช้วุฒิทางการศึกษาในการเทียบโอน (คบ. ,กษ.ม., ป.วค. ฯ)หรือ ถ้าเรามีเรียนวิชาที่คล้ายกับมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 (มีอะไรบ้างคลิกที่นี่)

เช่น จบ ป.วค. จาก ม.ราชภัฏ ที่คุรุสภาไม่รับรองวุฒิ ป.วค. จะต้องนำวุฒิ ป.วค. มาทำการเทียบโอนให้ผ่านทัง 9 มาตรฐาน เมื่อมีมาตรฐานวิชาชีพครบทั้ง 9 แล้ว เราก็ทำการยื่นขอใบประกอบฯ พร้อมกับ แบบประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เทียบโอน ต้องทำยังไงบ้าง
1. ไปขอคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันที่จบมา (เฉพาะคนที่จบจากสถาบันที่คุรุสภาไม่ได้รับรองวุฒิ ป.วค., ส่วนคนที่จบจากสถาบันที่คุรุสภารับรอง ก็ไม่จำเป็นต้องไปขอ เช่น มสธ., มจร, มมร ฯ) เพื่อใช้ประกอบหลักฐานการขอเทียบโอนความรู้

หลักฐานการขอเทียบโอนความรู้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม
4. ใบแสดงผลการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้ง ป.วค. และป.ตรี ด้วย
5. คำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนตามหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา หรือตามหลักสูตรที่ฝึกอบรม

การยื่นเอกสารขอเทียบโอน
1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักมาตรฐานวิชาชพครู
2. ส่งไปรษณีย์
(แนะนำให้ไปยื่นด้วยตนเองนะคะ เพราะจะได้รับเอกสารลำดับที่ยื่นเทียบโอนไป เวลามีปัญหาว่ายังไม่ถึงลำดับตนเองสักที ก็สามารถอ้าวอิงลำดับที่ยื่นเทียบโอนได้ค่ะ)

** มาตรฐานในการเทียบโอน
1. รายวิชานั้นจะต้องมีสาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมาตรฐานวิชาชีพ เช่น..
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู สาระความรู้ ก็จะมี (สมมุติ)
- จิตวิทยาแนะแนว
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- จิตวิทยาเบื้องต้น
แล้วเราเคยเรียน มาแล้ว 2 เรื่องหรือ 2 วิชาที่เกี่ยวกับมาตรฐานนี้ ก็สามารถนำมาเทียบโอนได้ เช่น แนนมีเรียนจิตวิทยา กับ แนะแนว 2 วิชา แนนก็ใช้ 2 วิชานี้เทียฐโอนในมาตรฐานนี้ได้แล้ว ประมาณนี้ค่ะ

2. เกรดของรายวิชาที่นำมาเทียบโอน .. จะต้องไม่น้อยกว่า 2 หรือ C นะคะ เพราะถ้าน้อยกว่านี้ ก็ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานการเทียบโอนค่ะ

**ข้อแนะนำในการเลือกวิชาเพื่อเทียบในแต่ละมาตรฐาน ไม่จำเป็นที่จะต้องเทียบมาตรฐานละ 1 วิชาเท่านั้น จะเทียบกี่วิชาก็ได้ค่ะ ให้สาระมันครบ 3 ใน 4 เราจึงจะผ่าน


การขอรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูทำได้ 3 ทาง
การขอรับใบอนุญาตทำได้ 3 ทาง คือ
1. ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบคุณวุฒิ หลักฐานแล้ว จะออกหนังสือรับรองสิทธิให้แทนใบอนุญาต เมื่อคณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติใบอนุญาตฯแล้ว ก็จะส่งกลับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ในคำขอฯ 

2. ยื่นขอรับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ ต้องส่งหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย 

- แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค.ส. 01 โหลดเอกสารจากเว็บไซต์คุรุสภา
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และ ทรานสคริปส์ 
แนบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ ไปด้วย 1 ฉบับ ที่เหลือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย จ่าหน้าซองว่า 

" สำนักทะเบียนใบอนุญาต 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
128 / 1 ถนนราชสีมา 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
10300 " 

ถ้าส่งหลักฐานมาครบ ทางกลุ่มใบอนุญาตก็จะตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ถึงจะออกหนังสือรับรองสิทธิส่งกลับไปให้ 

3. ยื่นขอทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์คุรุสภา ดูรายละเอียดที่หัวข้อ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" ค่ะ 


****************************

ที่มา: ผู้เชี่ยวชาญด้านใบอนุญาตฯ


 

TRADiNG POST

Stay Connected

Popular Posts

Return to top of page One Trading แนวข้อสอบ | หนังสือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู วุฒิครู ใบวุฒิครู 2555 | ครูนอกบ้าน ครูไทย ครู 4 ปี ใบประกอบวิชาชีพครู