สนใจเป็นครู เปิดแล้ว คุรุสภาเปิดรับสมัครทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11

เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11ปี 2556 แล้ว คุรุสภารับสมัครทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สามารถสมัครสอบมาตรฐานได้ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

จาก one trading


กำหนดการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งคุรุสภาเปิดเป็นครั้งที่ 11 แล้ว
ใครที่สนใจอยากเป็นครูสมัครสอบได้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

มาตรฐานความรู้ที่เปิดสอบมาตรฐาน
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู้
4. จิตวิทยาสำหรับครู
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การบริหารจัดการภายในห้องเรียน
7. การวิจัยทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเป็นครู

การสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
กำหนดสอบ เสาร์ที่ 4 -6 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-16.30น.

สถานที่ทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 11

ภาคกลาง                        กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ                        จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้                             จังหวัดสงขลา

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบ ความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู
1. ใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ครั้งที่ 11 พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว และลงลายมือผู้สมัคร
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุนะ ดูด้วยครับ)

** ถ้าไม่มีรายการดังกล่าว คณะกรรมการคุมห้องสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
ค้นหาใบสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 11  คลิก 

TRADiNG POST

Stay Connected

Popular Posts

Return to top of page One Trading แนวข้อสอบ | หนังสือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู วุฒิครู ใบวุฒิครู 2555 | ครูนอกบ้าน ครูไทย ครู 4 ปี ใบประกอบวิชาชีพครู